Monitoring i ewaluacja

Istotnym elementem procesu partycypacyjnego jest monitoring i ewaluacja, obejmujące systematyczne, jawne zbieranie i analizowanie informacji o efektach projektu oraz działania w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i wartości, które miały być spełnione i osiągnięte. Monitoring i ewaluacja zapewniają przejrzystość procesu oraz stają się czynnikiem mobilizującym do pracy. Często też przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu określonych działań pozwala wyciągać wnioski na przyszłość, dotyczące np. tego, które z działań udało się wdrożyć w życie, które nie spełniły przewidzianych funkcji, a które należałoby przekształcić.

Często zleca się ewaluację zewnętrznym ewaluatorom, aby bezstronnie ocenili działania, biorąc pod uwagę różne czynniki. W niektórych wypadkach warto jednak zaprosić do zespołu ewaluacyjnego przedstawicieli różnych interesariuszy. Ewaluacja może mieć postać badań jakościowych lub ilościowych. Jej wyniki powinny być brane pod uwagę przy realizacji działań podobnego typu, aby uniknąć powtórzenia błędów i jak najlepiej wykorzystać nabyte doświadczenia.